บริษัท ฟอร์เพย์ ออแกนไนส์เซอร์ จำกัด
โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ : 
  27 ซอย ประเสริฐมนูกิจ 37 แขวง นวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
0
โทรศัพท์ : 
 0-2508-1144
โทรสาร : 
 0-2508-0440
Website : 
 www.foreplayorganizer.com   www.foreplaymedia.com
วัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับการกิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมบันเทิงโดยแบ่งเป็นการบริการ 2 ประเภทหลัก ดังนี้
           1.การบริหารการจัดงาน (Event Management)
           2.บริหารสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Management)
 
1.การบริหารการจัดงาน (Event Management) สร้างสรรค์กิจกรรมที่แตกต่างและโดดเด่น (Talk of The Town) เพื่อตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมบังเทิง การนำเสนอครอบคลุมตั้งแต่การให้คำแนะนำ การเป็นที่ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์ตกแต่งภายในงานการเลือกสื่อที่ใช้ ให้เหมาะสมกับกิจกรรม รวมถึงการบริหารงบประมาณที่มีน้อยให้ได้คุณภาพ (Think Big Small Budget) โดยการควบคุมการผลิตอย่างมืออาชีพ

2.บริหารสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Management)  ผลิตสื่อสำหรับการนำเสนอ การจัดกิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมบันเทิง การนำเสนอครอบคลุมตั้งแต่การให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกชนิดของสื่อที่เหมาะสมกับงาน การเลือกชนิดของอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอ รวมถึงการควบคุมติดตั้งและดำเนินการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญกับอุปกรณ์ ในการผลิตที่ได้มาตราฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างสมบูรณ์ แบบตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแต่ละประเภท
    สำหรับบริการผลิตสื่อสำหรับการนำเสนอ 7 ประเภทคือ
-  สื่อประเภทเสียง (Sound Presentation) ให้บริการสื่อเสียงที่จะถ่ายทอดอารมณ์ให้แก่ผู้ฟัง ให้เกิดจินตนาการไปพร้อมกับเรา ด้วยระบบการบันทึกเสียงที่คมชัด เนื้อหาเรื่องราวที่สร้างสรรค์ และถ้อยคำการสื่อสารที่ตอบโจทย์ของชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง อาทิ Spot Radio เสียงตามสาย Sound Censor

-  สื่อประเภทวีดีโอ (Video Presentation) ให้บริการออกแบบและผลิตวีดีโอ โดยการนำเทคนิคในการผลิตที่ทันสมัยมาใช้เพื่อทำให้งานที่ผลิตได้มี ความสวยงามและคมชัด
-  การให้บริการบันทึกรายการทางโทรทัศน์ (TV Program) ให้บริการถ่ายทำรายการทางโทรทัศน์ รวมถึงสร้างสรรค์รูปแบบรายการ จนถึงดำเนินการผลิต โดยบุคลากร อุปกรณ์ในการถ่ายบันทึกและมุมมองที่สร้างสรรค์ อย่างมีคุณภาพ
-  สื่อประเภทคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer Graphic) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของสื่อสำหรับการนำเสนอ ซึ่งจะมีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เช่น 3DMax , 3D Studio , Illustration , Photoshop มาใช้เพื่อทำให้งานที่ผลิตได้ มีความสวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ
-  การให้บริการประเภทระบบมัลติวีดีโอ (Multivideo System) ให้บริการออกแบบแนวคิดในการนำเสนอตัวสินค้า บริการออกแบบและตกแต่งบริเวณที่ถ่ายทำ จัดหาอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำ เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทำ และบริการถ่ายทำ กับห้องตัดต่อและสตูดิโอที่ได้มาตราฐาน
-  การให้บริการอบรม (Training) ให้บริการอบรมบุคลากรในหน่วยงานเอกชนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพและความรู้ เทคนิคใหม่ๆ ด้านมัลติมีเดีย ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อตอบรับการพัฒนาของโลกในยุคปัจจุบัน